Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Szakvezető tanszék: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

Szakfelelős: Dr. Túróczi Imre főiskolai tanár

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú, versenyképes elméleti és módszertani ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének átfogó elemzésére, a fejlesztési célú döntések hatásmechanizmusainak átlátására, megvalósításuk gazdasági irányítására. Ugyanakkor a magas szintű gazdálkodási és vállalkozásfejlesztési ismeretanyag, valamint a tudatosan fejlesztett vezetői képességek és készségek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is.

A szakon végzettek képesek:

 • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,
 • a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,
 • a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,
 • a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,
 • a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására,
 • szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,
 • az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen főiskolai diplomával rendelkező számára nyitott. Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

 • A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai (bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítése érdekében;
 • A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdekében;
 • Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen diplomával rendelkezők számára új szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt számukra új szakterületek megismerésében, meghódításában.

A képzésre belépés kritériuma:

A Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS mesterszakáratörténő felvétel feltétele, hogy a Főiskola a választott mesterképzési szakon elfogadja a jelentkező oklevelét, illetve korábbi felsőfokú tanulmányai kellő arányban beszámíthatók legyenek az adott mesterszakon.

A jelentkezőknek előképzettségüktől függetlenül előzetes kreditelismertetést kell kérniük a Főiskolától. Azon jelentkezőknek, akik a bemeneti követelményeknek nem kizárólag a diploma, hanem a diploma és meghatározott kreditek teljesítésének együttes igazolásával tesznek eleget, a kreditelismertetési kérelemhez mellékelni kell a kurzusleírásokat és a leckekönyv másolatát.

 • A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási alapszakról érkezők számára nincs további belépési feltétel, tanulmányi felvételi eredményeik alapján kerülnek besorolásra.
 • Minden más szakról érkezőknek 30 szakterületi kredit előzetes elismertetése a bemeneti feltétel a következő struktúrában::
   -  módszertani alapozó ismeret (8 kredit – matematika, statisztika),
   - elméleti-gazdaságtani alapozó ismeret (10 kredit – mikroökonómia, makróökonómia, pénzügy),
   - egységes üzleti alapozó ismeretek (12 kredit - marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati pénzügy).
 • A szakon tanulmányokat folytatni kívánó, de a minimálisan 30 kredittel nem rendelkező felvételizők számára a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzést megelőzően lehet megszerezni a Főiskolán. A hiányzó kreditek megszerzésére a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Karával hallgatói jogviszonyban nem álló érdeklődők számára a Gazdálkodási Kar kapacitásának erejéig, 3.000 Ft/kredit költségtérítés mellett (korlátozott) hallgatói jogviszony keretében nyújt lehetőséget. A képzés befejezését követően a megszerzett ismeretekről, a kreditértékről igazolást állítunk ki, mely ismeretek a felsőfokú tanulmányokba, illetve a tanulmányok megkezdésének feltételéül beszámíthatók.

A jelentkezés módja

Az Országos Felvételi Információs Központ által kiadott szabványos jelentkezési lapon 201x. ………hó 15-ig. A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 201x. c. kiadvány tartalmazza. Bővebb információk: www.felvi.hu

A szak gazdája a Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék. A működési sajátosságokból adódóan a Szak menedzselésében más intézményi közreműködők is megjelennek. A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában és a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése az intézmény Tanulmányi és Oktatásszervezési Központjában történik.

Nyelvvizsga követelmények:

Az oklevél kiadásához angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Letölthető nyomtatványok:

További információért fordulj az Oktatási Igazgatóság munkatársaihoz!

Képzéseink

Partnereink