Neumann János Egyetem Gazdálkodási Kar

Youtube

neptun

ILIAS

Gyengénlátó Változat

Kereskedelem és marketing (BA) szak

PDF letöltés Cikk nyomtatása E-mail

Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing (Commerce and Marketing)

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 • végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)
 • szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing

Képzési terület: gazdaságtudományok

Képzési ág:
 üzleti

A képzési idő félévekben:
 7 félév

Képzési forma:
 nappali, levelező, távoktatás

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

 • A képzési ágon belüli közös képzési szakasz minimális kreditértéke: 80 kredit
 • A specializációhoz rendelhető minimális kreditérték: 27 kredit
 • A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit
 • A szakdolgozathoz rendelt kreditérték: kritériumkövetelmény kredit nélkül
 • A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 102 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat kreditértéke: 30 kredit

Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:
A képzés célja olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek ismerik:

 • a társadalmi, gazdasági, piaci környezetet, mechanizmusait, szervezeteit, működési elveit, fejlődési trendjeit,
 • a marketing fogalmát, koncepcióját, eszközrendszerét és módszertanát az üzleti és nonprofit szférában,
 • a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a marketing kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival,
 • a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, a fogyasztóvédelem területét,
 • az értékesítési, üzletkötési tevékenység folyamatait, jogi, etikai követelményeit,
 • a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit,
 • a logisztikai folyamatokat,
 • az e-üzlet módszereit és hátterét,
 • képesek a marketing értékesítés rövid és középtávú döntési folyamataiban való eligazodásra, a gyors piaci változások felismerésére, azokhoz való alkalmazkodásra.

Az alapfokozat birtokában a kereskedelem és marketing szakon végzettek alkalmasak:

 • kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására,
 • különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére,
 • önálló és csoportmunka végzésére,
 • a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, partnerekkel való együttműködésre,
 • reklám, eladás ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére, hatékony programok összeállítására és lebonyolításuk ellenőrzésére,
 • a kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére,
 • egyes logisztikai feladatok ellátására,
 • a kereskedelem és marketing specifikus szoftverek használatára,
 • jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra.

A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:
közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek: 80-90 kredit
matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök;

társadalomtudományi alapismeretek:
 10-20 kredit
EU, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia;

szakmai törzsanyag: 70-90 kredit
vállalatirányítás, kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika, média gazdaságtan, továbbá választható specializációk, amelyek a szak törzsanyagához, a kereskedelem vagy marketing szakanyagához kapcsolódó, a szakképzettség részeként megszerezhető speciális tudást biztosító ismeretek.

Szakmai gyakorlat:
Az alapképzési szakon egy félévig tartó összefüggő szakmai gyakorlatot kell szervezni.

Idegennyelvi követelmények:
Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Ideális jelentkező

Aki a kereskedelem és marketing területén menedzseri munkakör ellátására készül, érdeklődik a stratégiai tervezés, valamint operatív irányítási tevékenység iránt.

Foglalkoztatják a kereskedelemben forgalmazott áruk jellemzői, a fogyasztóvédelem kérdései és át akarja látni egy termék útját a termelőtől a fogyasztóig.

Szeretné megismerni a bevásárlóközpontok, hipermarketek és logisztikai központok működését és az ott felmerülő technológiai, kommunikációs és pénzügyi folyamatokat.

Érdeklődik a vállalatok által alkalmazott marketing eszközök és stratégiák iránt, illetve szeretné bővebben megismerni a termelő, kereskedő és szolgáltató vállalatok célpiac- és szakma specifikus tevékenységét is.

Főbb tárgyak

A. Általános alapozó ismeretek
Gazdaságmatematika, Statisztika, Közgazdaságtan, Pénzügy, EU tanulmányok, Szociológia, Informatika

B. Üzleti alapozó ismeretek
Vállalati gazdaságtan, Gazdasági jog, Marketing, Vállalati pénzügyek és adózási alapok, Számvitel, Menedzsment, Üzleti kommunikáció, Általános gazdasági nyelv: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol. Kereskedelem és marketing szaknyelv: angol, német, francia, orosz, olasz, spanyol.

C. Alapszaknak megfelelő tantárgyak
Marketingkutatás, Logisztika, Nemzetközi marketing, Marketing-menedzsment, Nemzetközi üzleti technikák, Termék- és technológiai ismeretek, Szolgáltatás-marketing, Kereskedelmi marketing, Szervezeti magatartás, Marketingkommunikáció, Kereskedelem gazdaságtana

Specializációk

Értékesítés-szervezés specializáció
Kereskedelmi informatika, Személyes eladás, Kereskedelmi üzemszervezés, Szakáruismeret, Kereskedelmi logisztika, On-line marketing, Vállalati esettanulmányok

Marketing-menedzsment specializáció
Marketing tervezés módszertana és gyakorlata, Kvantitatív és kvalitatív kutatás gyakorlata, Fogyasztói magatartás, Márka és kategóriamenedzsment, Marketingcsatorna tervezés és menedzselése, Piacbefolyásolás rendszere

Specializációk

Választható specializációk

 • Értékesítés - szervezés specializáció
 • Marketing menedzsment specializáció


Továbbtanulás mesterszakon, tehetséggondozás

A Kereskedelem és marketing alapszakon végzett hallgatók több mesterszakon folytathatják tanulmányaikat: Marketing, Közgazdasági elemző, Master of Business Administration, Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, Nemzetközi tanulmányok, Pénzügy, Turizmus-menedzsment, Vállalkozásfejlesztés, Vezetés és szervezés.
A Szolnoki Főiskolán belül lehetőséget biztosítunk szakirányú továbbképzésre a következő szakokon: Marketing szervezetek irányítása, Marketingkommunikáció, Egészségügyi marketing, Divatmarketing.

A Szolnoki Főiskola nagy figyelmet fordít a hallgatók tehetséggondozására, amely a képzés során több formában jelenik meg:

 • A tanórákon az oktatói segítség az iránymutatásra, a tananyagon túli ismeretek és összefüggések elsajátítására, felismerésére terjed ki. A többletteljesítmény elismerésére a megajánlott jegyek rendszere biztosít lehetőséget.
 • A tehetséggondozás megnyilvánul a TDK tevékenységben is, melyet együttműködési kapcsolataink révén hazai és multinacionális vállalati háttér is támogat.
 • A demonstrátori rendszer keretében, az oktatók irányításával végzett kutatások és más szakmai megbízások lehetőséget teremtenek a hallgatók számára az egyes témákban történő elmélyülésre, a magasabb színvonalú, részletesebb vizsgálatokra, ami a szakdolgozat elkészítését, illetve a TDK munkát alapozhatja meg.
 • Az alapképzésben kínált szakirányok és specializációk lehetőséget nyújtanak olyan szakmai ismeretek elsajátítására és gyakorlati alkalmazására, amelyek munkaerőpiaci és továbbtanulási esélyeket biztosítanak.
 • A kellően motivált hallgatók ismereteinek bővítését, sokszínű érdeklődésük kielégítését jól támogatják a szabadon választható tárgyak, amelyes széles kínálatát biztosítjuk
 • A kar nemzetközi programjaiban részvétel alkalmat kínál a szakon az üzleti életben elvárt idegen nyelvi kommunikációs készségek fejlesztésére és kibontakoztatására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek

A Kereskedelem és marketing szak az üzleti szféra, a vállalkozások tevékenységének, szervezeti működésének különböző területeire képez. A szak a marketing szakmai funkcióihoz (a piaci és fogyasztói elemzéshez, a stratégiai és operatív piaci tervezéshez, a termék- és szolgáltatásfejlesztés piacorientáltságának biztosításához, az árképzéshez, az értékesítéshez), valamint a kereskedelmi vállalkozások működtetéséhez tartozó munkakörök betöltésére alkalmas szakembereket bocsát ki.

A munkaerő-piaci igény ezen szakképesítéssel rendelkezők irányába erős, egyrészt azért, mert a nagyvállalatok funkcionális egységei mellett a kis- és középvállalkozások fejlődésükben napjainkban jutnak el a marketing tevékenység differenciáltabb művelésének a felismeréséhez, s alkalmaznak ezen a területen több munkatársat. A kereskedelem, más szolgáltatások és számos nem üzleti terület fejlődése is aktuálissá teszi marketing munkatársak alkalmazását.

A következő években sajátos generációváltás is jelentkezik a marketing terén az új, szakképzett munkatársak iránti igény növekedésével, hiszen a piaci verseny éleződése, a nemzetközivé válás kiteljesedése preferálja a képzettebb, sokoldalú kompetenciával rendelkező munkatársak alkalmazását.

Képzési program - Tantervi háló


További információ

Kereskedelmi és Marketing tanszék 
5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány
Főépület I. emelet, 130. iroda

Dr. Pólya Éva, tanszékvezető-helyettes, szakfelelős, főiskolai docens
E-mail: polyae@szolf.hu 

Romanekné Gór Csilla tanszéki ügyintéző
Tel.: 06-56/510-300 /5301. mellék/
E-mail: romanek@szolf.hu

Képzéseink

Partnereink